Vedtekter

Vedtatt på Miljøagentenes landsmøte 10. oktober 2015. Du kan også laste ned vedtektene her.

Vedtekter for Miljøagentene

Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon. Miljøagenter oppdager vår fantastiske natur, utforsker sammenhengen mellom mennesker og natur og utfordrer miljøsinkene. Vi arbeider for å gi barn troen på seg selv, framtiden og at det nytter å gjøre noe. Miljøagenter har rett til å si ifra, fordi de er med på å forme sin egen framtid.

 

§ 1 Formål

§1.1 Miljøagentenes langsiktige mål

a) Miljøagentene jobber for et samfunn der mennesket vet hva naturen tåler og handler etter det.

b) Vi ønsker et rent miljø og en trygg framtid for jorden og menneskene som bor på den.

c) Vi jobber for at alle våre miljøagenter skal få et livslangt miljøengasjement.

 

§ 2 Organisasjonen

§2.1 Barnas miljøvernorganisasjon

Miljøagentene er en selvstendig, frivillig medlemsorganisasjon for barn. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral.

§2.2 Landsomfattende

Miljøagentene er en landsomfattende medlemsorganisasjon med lokallag.

§2.3 Organisasjonsstruktur

a) Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet og fastsetter retningslinjer for organisasjo­nens arbeid.

b) Sentralstyret er organisasjonens høyeste myndighet mellom landsmøtene.

c) Arbeidet organiseres av Hovedkvarteret, et sekretariat med en daglig leder, samt aktiviteter i lokallag.

 

§ 3 Medlemskap

§3.1 Enighet om formålet

Alle som stiller seg bak organisasjonens formål kan bli medlem i Miljøagentene.

§3.2 Former for medlemskap

Miljøagentene har disse formene for medlemskap:

a) Individuelt medlemskap for miljøagenter  til og med 15 år.

b) Individuelt medlemskap for voksne eldre enn 15 år.

c) Gruppemedlemskap for barnehager, skoler og andre grupper.  

§3.3 Valgbare til verv

Alle individuelle medlemmer har fulle demokratiske rettigheter.

 

§ 4 Lokallag

§4.1 Lokallaget

a) Lokallagene jobber med natur- og miljøverninteresser som barna er opptatt av.

b) Lokallaget skal invitere alle medlemmene i området til å delta på lokallagets aktiviteter.  

c) Lokallaget er bundet av Miljøagentenes vedtekter.

d) Lokallaget skal ha egne lokallagsregler. De skal ikke stå i motstrid til Miljøagentenes vedtekter, og må godkjennes av sentralstyret for å bli gjeldende.

e) Sentralstyrets medlemmer og daglig leder har rett til å møte på alle lokallagenes møter med tale- og forslagsrett.

§4.2 Oppstart av lokallag

a) Oppstart av nye lokallag skal skje i samråd med organisasjonens Hovedkvarter. 

b) Nye lokallag registreres etter stiftelsesmøte og godkjenning fra sentralstyret.

§4.3 Navn og størrelse på lokallag

a) Lokallagenes navn skal inneholde "Miljøagentene i/på (stedsnavnet)".

b) Et lokallag skal følge kommunegrenser med mindre annet er avtalt med Hovedkvarteret.

§4.4. Lokallagets ansvar

a) Lokallagsstyret har ansvaret for lokallagets drift, og skal sørge for en tilfredsstillende organisering av lokallagets virksomhet, i samsvar med Miljøagentenes vedtekter og vedtak fattet av årsmøtet til lokallaget.  

b) På lokallagenes aktiviteter for barn må foresatte selv delta og/eller ha forsikringsansvaret. Ingen i lokallaget, tillitsvalgte eller ansatte i Miljøagentene kan ha forsikringsansvaret for barna. Lokallagene skal opplyse om dette i sin invitasjon til medlemmene. Lokallagene skal følge Miljøagentenes retningslinjer og ulykkesrutine.

§4.5 Lokallagets minstekrav

Minstekravet for et aktivt lokallag er:

a) At det er minst 5 medlemmer i området.

b) At de har minst en aktivitet per kalenderår.

c) At de følger Miljøagentenes vedtekter.

d) At årsmøtet velger et styre med minst tre medlemmer.

e) At det rapporteres til Hovedkvarteret i henhold til gjeldende retningslinjer.

§4.6 Lokallagets voksenkontakt

Det skal være minst en voksenkontakt (over 18 år) i lokallagsstyret.

Voksenkontakten har det overordna ansvaret for:

a) Økonomien.

b) Rapportering og løpende kontakt med Hovedkvarteret.

§4.7 Lokallagets økonomi

a) Lokallaget er en selvstendig økonomisk enhet med ansvar for egen økonomi.

§4.8 Lokallagets årsmøte

Årsmøtet er lokallagets høyeste

myndighet. Det avholdes hvert kalenderår.

a) Innkalling skal sendes til alle medlemmer med kopi til Hovedkvarteret, senes to uker før årsmøtet.

b) Det velges et styre med minst tre medlemmer. Styret bør bestå av barn og voksne.

c) Møtet er åpent for alle, men kun registrerte medlemmer har stemmerett.

d) Årsrapport/regnskap vedtas for foregående år.

e) Aktivitetsplan/budsjett vedtas for kommende år.

f) Lokallagsreglene behandles.

g) Andre saker som blir meldt inn på eller i forkant av møtet.

h) Fullt navn, adresse, fødselsdato og e-postadresse på alle i lokallagsstyret noteres og sendes til Hovedkvarteret, så raskt som mulig etter årsmøtet.

§4.9. Ekstraordinært årsmøte

Lokallagsstyret og sentralstyret kan med alminnelig flertall innkalle til ekstraordinært årsmøte i lokallaget.

§4.10. Opphør av lokallag

a) Årsmøtet kan vedta å legge ned lokallaget. Dette skal skje med 2/3 flertall av de stemmeberettigede på årsmøtet. 

b) Ved nedleggelse av lokallag tilfaller midlene Hovedkvarteret og omfordeles til lokal aktivitet.

 

§ 5 Landsmøtet

§5.1 Landsmøtet

Landsmøtet er Miljøagentenes høyeste myndighet. Det avholdes annen hvert år.. 

§5.2 Innkalling landsmøtet

a) Innkalling til landsmøtet sendes til alle lokallag og bekjentgjøres for alle medlemmer  minst to måneder før møtet holdes.

b) Alle registrerte medlemmer, hvert lokallag og sentralstyret kan fremme forslag til landsmøtet. Forslag til landsmøtet må være Hovedkvarteret i hende senest fem uker før møtet holdes.

c) Sakspapirer sammen med innkomne forslag sendes delegatene senest to uker før landsmøtet.

§5.3 Valg

Innstillinger til personvalg sendes sammen med sakspapirene to uker før landsmøtet.

a) Valgkomiteen innstiller til sentralstyrets leder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Valgkomiteen kan også innstille til andre personvalg.

b) Naturvernforbundet og Natur og Ungdom innstiller ett styremedlem.

c) Sentralstyret innstiller til valgkomité.

§5.4 Landsmøtet består av

Alle individuelle medlemmer som er påmeldt innen fristen har stemmerett.

b) Alle medlemmene i sentralstyret. Sentralstyrets medlemmer har ikke stemmerett i saker som gjelder godkjenning av regnskap og årsmelding.

c) To representanter fra Naturvernforbundet og to fra Natur og Ungdom.

d) Daglig leder i Miljøagentene møter med tale- og forslagsrett.

§5.5 Landsmøtets ansvar

 Godkjenne innkalling og delegater.

b) Årsmeldinger for de to foregående år legges fram for landsmøtet.

c) Eventuelle vedtektsendringer vedtas.

d) Innkomne forslag behandles.

e) Arbeidsplan vedtas.

f) Valg av sentralstyremedlemmer
  - leder
  - nestleder
  - fem styremedlemmer
  - to varamedlemmer i prioritert rekkefølge

g) Valg av medlemmer til råd og utvalg.

h) Valg av valgkomité med minst tre medlemmer.

i) Valg av revisor.

§5.6 Vedtak på landsmøtet

a) Vedtak på landsmøtet fattes med alminnelig flertall der avholdende stemmer ikke telles med, og hvor disse vedtektene ikke bestemmer noe annet.

b) Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

§ 5.7 Vedtektsendringer

a) Disse vedtektene kan bare endres med 2/3 flertall på landsmøtet, der avholdende stemmer teller som avgitt mot forslaget.

b) Vedtatte endringer i vedtektene trer i kraft når landsmøtet er hevet.

 

§ 6  Ekstraordinært landsmøte

§6.1 Ekstraordinært landsmøte

Ekstraordinært landsmøte skal avholdes når minst halvparten av sentralstyrets medlemmer eller godkjente lokallag krever det.

§6.2 Ekstraordinær innkalling

Innkalling til ekstraordinært landsmøte sendes ut til delegatene som møtte på siste ordinære landsmøte senest tre uker før møtet finner sted.

§6.3 Ekstraordinære saker

Et ekstraordinært landsmøte kan bare behandle de saker som har foranlediget innkallingen og er ført opp på utsendt dagsorden.

 

§ 7  Sentralstyret

§7.1 Sentralstyret

Sentralstyret er Miljøagentenes høyeste organ mellom landsmøtene.

§7.2 Innkalling av sentralstyret

Sentralstyret innkalles når styreleder eller et flertall av sentralstyremedlemmene ber om det, minst fire ganger i året.

 

§7.3 Sentralstyret består av

a) Sentralstyret består av leder, nestleder, og fem sentralstyremedlemmer.

I tillegg har de ansatte én representant. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom deler en observatør med tale- og forslagsrett.

b) Kjønnsfordelingen i sentralstyret skal ikke vise større ulikhet enn 60-40 prosent.

c) Daglig leder har møteplikt overfor sentralstyret og møter med tale- og forslagsrett.

§7.4 Sentralstyrets ansvar

a) At organisasjonen drives i samsvar med vedtektene.

b) At landsmøtevedtak følges.

c) At det utarbeides arbeidsplaner og budsjett.

d) At virksomheten drives innenfor forsvarlige økonomiske rammer i henhold til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser

e) Ansette daglig leder, og fastsette dennes lønns-, arbeidsvilkår og arbeidsinstruks.

f) Å bestemme medlemskontingenten.

g) Å behandle innkalling og saksliste til landsmøtet.

h) Andre saker som etter vedtektene hører inn under sentralstyret.

§7.5 Vedtak i sentralstyret

Vedtak fattes med alminnelig flertall når minst halvparten av sentralstyrets stemmeberettigede medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

 

§ 8 Opphør av medlemskap

a) Medlemmer av Miljøagentene som motarbeider organisasjonens vedtekter, grunnsyn eller arbeidsplaner, kan ekskluderes av sentralstyret.

b) Daglig leder kan suspendere medlemmer med øyeblikkelig virkning.

c) Ingen kan ekskluderes uten først å ha fått mulighet til å forklare seg for sentralstyret innen tre uker.

d) Mislighold av kontingentplikten fører automatisk til opphør av medlemskapet når purrerutiner som til enhver tid er fastsatt, er fulgt.

 

§ 9 Oppløsning av lokallag

a) Sentralstyret kan fatte vedtak om å oppløse et lokallag som bryter med bestemmelser under §4.

b) Før sentralstyret treffer sitt vedtak, skal lokallagsstyret gis anledning til å uttale seg med en svarfrist på tre uker.

c) Inntil sentralstyret har behandlet saken, kan ikke lokallaget invitere til aktiviteter eller annet, og økonomiske midler fra Hovedkvarteret kan fryses.

 

§ 10 Oppløsning

a) Landsmøtet kan fatte vedtak om å oppløse organisasjonen.  Forslag om oppløsning behandles på samme måte som vedtektsendringer. Beslutning om oppløsning må stadfestes i et påfølgende landsmøte.

b) Ved eventuell oppløsning fordeles organisasjonens eiendeler og midler, etter at alle forpliktelser er oppgjort, likt mellom Naturvernforbundet og Natur og Ungdom. Miljøagentenes konsept og merkevare går til Naturvernforbundet. Dersom Naturvernforbundet eller Natur og Ungdom ikke er egnet til å motta organisasjonens eiendeler og midler, skal de gå til institusjoner og/eller foreninger med lignende formål. Vedtak om dette og om vilkårene for overdragelse fastsettes samtidig med beslutningen om oppløsning og med alminnelig flertall.

Kommentarer

Ingen kommentarer

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging