Natur som klimaløsning

Natur og klima går hånd i hånd. Ved å jobbe for å løse naturkrisen bremser vi også klimaendringene.

Natur som klimaløsning

Klimakrisen er godt kjent. FNs klimapanel har lenge jobbet med å samle kunnskap om hvordan våre klimagassutslipp påvirker jordkloden. De har vært flinke til å fortelle oss om hvordan det går, og de har fått land til å signere klimaavtaler. I tillegg har barn og unge over hele verden, med Greta Thunberg i spissen, brølt for å gjøre noe med klimakrisen. Dette gjør at tiltak for å bremse klimaendringene blir satt i gang over hele verden.

For å bremse klimaendringene, er det i hovedsak to tiltak som må til; For det første må vi slippe ut mindre klimagasser. For det andre må vi fjerne klimagasser fra atmosfæren.

En mindre kjent, men like alvorlig krise
Vi mennesker bygger ned natur og dette er den største grunnen til at arter er trua. Tap av natur, og ringvirkningene av det, er ikke like enkelt å måle som jordens temperaturøkning. Vi har i mindre grad tatt inn over oss at vi også har en naturkrise, men den er minst like alvorlig som klimakrisa.

Lite smart å bremse klimaendringene på bekostning av naturen
Vi er nødt til å bremse klimaendringene, men det må ikke skje på bekostning av natur. Å bygge ut fornybar energi, plante flere trær eller gjødsle skog for å øke opptaket av klimagasser eller redusere utslippene går utover naturen og forsterker naturkrisen.

Treplanting og gjødsling av skog blir gjort i stadig nye områder, og artene som lever i skogen får det ikke bra med mer næring eller flere trær. I tillegg påvirkes karbonlagrene som allerede finnes i skogen. I skogene finner vi mest karbon under bakken. Plantene tar opp CO2 fra atmosfæren, mye blir lagret i trær, men enda mer går ned i jorda. Og i gamle skoger øker dette underjordiske lageret over tid.

Vi trenger å løse klimakrisen og naturkrisen sammen.

illustrator-1

Vi har alt å vinne på naturbaserte løsninger
For å løse klimakrisa må vi også gjøre noe med naturkrisa. Naturbaserte løsninger er tiltak som reduserer klimagassutslipp, tar vare på naturmangfoldet og gjør naturen mer robust mot klimaendringer. Vi har alt å vinne på slike tiltak.

Det er flere naturbaserte løsninger som er aktuelle for Norge, og siden vi tross alt har en del natur sammenlignet med andre land, er det ganske enkelt å gjennomføre her.

  1. Vi må la uberørt natur få stå i fred gjennom vern. Vi kan verne mer skog slik at vi sikrer nok gammelskog til artene som lever der, samtidig som karbonlageret i jorda vokser.
  2. Vi kan reparere natur som har blitt ødelagt gjennom naturrestaurering.
  3. Vi må endre måten vi driver skogbruk på. Gjødsling gir dårlige levevilkår for en del arter og bidrar til å øke temperaturen på kloden. Vi trenger fortsatt skogbruk, fordi trær er et viktig og dessuten klimavennlig byggemateriale, men vi trenger løsninger som gir rom for både skogbruk og natur.