Nå er det på tide å søke Frifondstøtte! Søknadsfrist er 31.mai

Miljøagentene deler hvert år ut over 700 000 kr til våre lokallag. Pengene går til aktiviteter og utstyr til lokallagene.

Alle rapporter, søknader og spørsmål kan sendes til hanne@miljoagentene.no

Hvem kan søke?   

Alle godkjente lokallag i Miljøagentene kan søke om Frifondsmidler, det vil si at:

Søknadsskjema og frister

Søknadsfrist er 31. mai, og man søker da mdiler for det kommende året. Midlene kan brukes frem til 31. mai påfølgende år. Ale søknader behandles etter søknadsfristen 31. mai, og lokallagene må beregne ca 14 dagers behandlingstid,f ør dere får svar på deres søknad. Pengene utbetales i juni/ juli.

Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av de planlagte aktivitetene som Frifondmidlene skal finansiere, samt et kostnadsoverslag.

Voksenkontakt, økonomiansvarlig eller styreleder må signere søknadsskjemaet.

Hva kan vi søke om?

Frifond kan dekke de fleste aktivitetene lokallaget bestemmer seg for å gjennomføre. Det kan være lurt å fylle ut søknadsskjemaet når dere avgjør hva dere skal gjøre fremover.

  • Aktiviteter, reiser og arrangement: Dere kan søke om penger til ulike aktiviteter for lokallaget, som turer, arrangementer, reiser i forbindelse med leirer og lignende.
  • Utstyr: Det kan også søkes om penger til utstyr til lokallaget, som tursekker, telt, bålpanne, spader, klær osv.
  • Kurs/ ekstern kompetanse: Videre går det også an å søke midler til kurs, om barna f.eks. ønsker å lære om planting av urter, kan det leies inn ekstern kompetanse, som kan betales med Frifondsmidler.

Hvor mye kan vi søke?

Vi beregner støtte ut fra lokallagets aktivitetsnivå, størrelse og antall aktive medlemmer. Mijøagentenes Frifond opererer ikke med maksgrense for hvor mye et lokallag kan søke om, det viktigste er at søknaden gjenspeiler aktivitetsnivået i lokallaget. Vi vurderer søknaden på bakgrunn av planer dere har lagt, lokallagets størrelse og eventuelle andre prioriteringer i organisasjonen. 

Hva kan vi ikke søke om?

Fra LNU sine retningslinjer:

8.7. Frifond-midlene skal gå til frivillige organisasjoners barne- og ungdomsaktivitet på lokalt nivå. Støtten skal ikke:

  • disponeres av sentralleddet og/eller mellomliggende lag
  • brukes til å lønne ansatte
  • brukes til innsamlingsaktivitet 
  • brukes til å bygge egenkapital
  • brukes utenfor Norge eller til aktivitet i utlandet
  • brukes til innkjøp av rusmidler

Eksempel på søknad og rapport - så enkelt kan det gjøres!

Det kan oppleves vanskelig å skulle søke om midler opp til ett år frem i tid, og det kan også være usikkert hvor detlajert en søknad og en rapport må være. Vi har derfor laget en eksempelsøkad og eksempelrapport, slik at dere kan se hvor lett det kan gjøres. Det er også mulig å omdisponere midler i løpet av året, om dere ser at ting ikke blir som planlagt. Så lenge dere holder dere til våre Retningslinjer, og dere bruker opp midlene dere har fått, er det helt i orden. 

Rapportering og frister

Frist for å levere Frifondsrapport er 31. mai året etter tilsagnsåret. Her rapporterer lokallagene på penger mottatt i både hovedrunden og i restrunden, og det kan rapporteres for disse på samme skjema. 

Det er ikke nødvendig å beskrive alle innkjøp i rapporten, men selve aktiviteten, og hva denne kostet.

Eks. Kanotur med 20 deltakere - august - 5000 kr.

Sammen med rapporten skal det sendes minimum to bilder. Bildene kan bli brukt både av støttegivere og Miljøagentene og kan bli lagt ut på nettsider.

Nåværende voksenkontakt eller styreleder må signere rapportskjema.

Miljøagentene har rett til innsyn i lokallagenes regnskap og bilag. Regnskap og bilag skal oppbevares i minst 5 år etter rapporteringsfrist.

Ved mistanke om mislighold, kan Miljøagentene kreve at lokallaget framlegger dokumentasjon.

Ubrukte midler

Vi ønsker at dere bruker opp pengene dere har fått, men om dere ikke har ønske om det, er det mulig å tilbakebetale hele eller deler av summen dere mottok. Dersom dere ser at dere ikke har brukt opp alle pengene som dere har søkt om kan dere ta kontakt med hanne@miljoagentene.no.

Tilsagnet kan bortfalle dersom tidsfrister ikke overholdes.

Restmidler

Man kan også søke om restmidler innen 1. desember, dersom man ser at lokallaget vil gjennomføre flere aktiviteter. Søknader i restrunden behandles fortløpende, og pengene blir utbetalt innen 31. desember. Også disse midlene kan brukes frem til 31. mai påfølgende år.

Lokallaget kan søke om restmidler selv om de har mottatt penger i hovedrunden, men lokallag som ikke har mottatt penger i løpet av året vil bli prioritert.

 

Behandling, frister og klageadgang

Søknadsbehandling finner sted kort tid etter oppgitte frister. Etter dette mottar lokallaget et tilsagnsbrev med akseptskjema og eventuelt krav om ytterligere dokumentasjon. Akseptskjemaet signeres av enten leder, voksenkontakt eller økonomiansvarlig,  og returneres innen 14 dager. Lokallagets godkjente årsregnskap og årsrapport fra foregående år, samt frifondrapport for tidligere tildelte midler, må være sendt inn til Miljøagentene før utbetaling kan finne sted. Penger utbetales kort tid etter at vi har mottatt signert akseptsskjema, tidligst i månedsskiftet juni/ juli.

Klageadgang

Lokallaget har rett til å klage på vedtak om tilsagn av midler dersom lokallaget mener det har skjedd feil i saksbehandlingen. Skriftlig klage skal sendes til Miljøagentene innen tre uker etter at svar på søknad er sendt fra Miljøagentene. Klagen vil bli behandlet av sentralstyret i Miljøagentene på førstkommende styremøte etter at klagen er mottatt.

Kontaktperson:
Hanne Jensen
Økonomi- og administrasjonskonsulent
Telefon: 95851176
Epost: hanne@miljoagentene.no

Kommentarer

Agent Forsker og Forfatter Noor

Agent Forsker og Forfatter Noor
Så spennende, jeg gleder man skikkelig!

13:21 25.04.2019

Agent Forsker og Forfatter Noor

Agent Forsker og Forfatter Noor
Så spennende, jeg gleder man skikkelig!

13:21 25.04.2019

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging