Om fylkeslag i Miljøagentene

Miljøagentene er i kraftig vekst, og vi har i løpet av de siste årene økt antallet medlemmer og lokallag kraftig. Dette er fantastisk bra, og det ser ut til bare å fortsette i tiden som kommer! I forbindelse med den store veksten i antall lokallag, kan det være aktuelt å se på muligheten for å starte nye fylkeslag.

 

Med veksten i lokallag i hele Norge, ser vi nå også potensiale for å opprette flere fylkeslag. Per i dag har vi fire fylkeslag, i Trøndelag, Hordaland, Akershus og Oslo, og det har vært forespørsler fra flere fylker utover disse om å starte fylkeslag de siste månedene. Vi er veldig positive til å få opprettet flere fylkeslag, og vil derfor dele litt informasjon med dere alle omkring dette.

Det er flere positive sider ved å opprette fylkeslag. For det første vil et fylkeslag kunne fungere som en avlastning for voksenkontaktene i lokallaget, ved at det gir en arena for å sparre med andre voksne i organisasjonen, og at det kan gjøre det enklere å samarbeide lokallagene imellom ved litt større arrangementer.

Fylkeslag vil ofte også kunne søke om økonomiske midler fra fylket, som deles ut som rene driftsmidler, og dermed kan brukes litt som fylkeslaget og lokallagene i fylket ser seg best tjent med. Det varierer litt fra fylke til fylke hvor mye fylkeskommunal støtte de får, så vidt vi er kjent med. Våre nåværende fylkeslag har blant annet kunne bruke midler fra fylkene til å arrangere fylkessamlinger for miljøagenter, og til å ha en ansett regionssekretærer.

For Miljøagentene nasjonalt ville det også hatt stor verdi å øke antallet fylkeslag, fordi økt antall fylkeslag vil gi organisasjonen mer grunnstøtte. Om vi i løpet av høsten 2019 får opprettet to nye fylkeslag, vil det i 2021 bety at vi får hele 400 000 ekstra kroner i grunnstøtte, fordi vi når et nytt trinn i tabellen som beregner denne. Dette ville vi kunnet benytte til å øke satsningen på organisasjonsutvikling og oppfølging av lokallagene, for eksempel ved å ansette en ny organisasjonsagent på Hovedkvarteret, flere regionssekretærer i mindre stillinger, tilby forbedret kursing av voksenkontakter, eller andre behov dere i lokallagene har.

Kravet for å kunne starte et fylkeslag som gir oss ekstra grunnstøtte er at det er minst tre lokallag i fylket. Vi har eksempelvis per oktober 2019 fire lokallag i Rogaland, og tre i Nordland. Om vi kan starte fylkeslag her, ville det bety at vi har økt med antallet lokallag som behøves for å nå neste steg i 2019. Både Nordland og Rogaland vil i tillegg bestå som egne fylker når mange andre fylker slås sammen ved nyttår. Det er uklart hvordan reglene for støtte for antall fylkeslag vil påvirkes av regionsreformen, men ettersom både Rogaland og Nordland uansett består, vil det ikke være aktuelt i disse tilfellene.

Når man ved nyttår går ned til elleve fylker, vil vi med dagens antall lokallag ha tilstrekkelig antall lokallag til å starte fylkeslag i samtlige fylker, med unntak av Møre og Romsdal og Innlandet. Vi vil da  ha mulighet til å få mange nye fylkeslag, mens vi i de to sistnevnte fylkene har en jobb å gjøre med opprettelse av lokallag.

I forskriften som regulerer offentlig støtte til miljøvernsorganisasjoner heter det at fylkeslagene skal ha aktivitet i tråd med formålet med tilskuddsordningen. Formålet med ordningen er å legge til rette for et bredt folkelig engasjement for miljøsaker. Tilskuddsordningen skal stimulere miljøaktivitet lokalt, regionalt og nasjonalt. Slik vi forstår det, vil dette si at et fylkeslag ikke trenger å være mer omfattende enn at man er et ledd som kan bistå og rådgi lokallagene ved behov.

Rent formelt må det arrangeres et oppstartsmøte, hvor man går gjennom vedtekter og velger et styre. Oss bekjent går det fint å ha dette oppstartsmøte på Skype. De nåværende fylkeslagene organiserer seg litt ulikt, men et nyttig forum for et fylkeslag kan være å ha en facebookgruppe for voksne i fylket, hvor styret kan dele informasjon, og andre voksne i organisasjonen kan stille spørsmål til fylkesstyret og andre voksne i området. Om fylkeslaget ønsker det, kan de ha styremøter fra tid til annen, og de kan gjerne vurdere om de vil arrangere en aktivitet eller to i løpet av året, men rent formelt er det ikke krav om mer enn å gjennomføre årsmøte.

Ta gjerne kontakt med Bjørn Erik på Hovedkvarteret på bjorn@miljoagentene.no om du ønsker å diskutere muligheten for å starte fylkeslag i ditt fylke. 

Kommentarer

Ingen kommentarer

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging