Søk Frifond-støtte!

Miljøagentene deler hvert år ut over 700 000 kr til våre lokallag. Pengene går til aktiviteter og utstyr til lokallagene.

Alle rapporter, søknader og spørsmål kan sendes til hanne@miljoagentene.no

Hvem kan søke?   

Alle godkjente lokallag i Miljøagentene kan søke om Frifondsmidler, det vil si at:

Søknadsskjema og frister

Søknadsfrist er 31. mai, og man søker da mdiler for det kommende året. Midlene kan brukes frem til 31. mai påfølgende år. Søknader behandles fortløpende, og pengene blir utbetalt i juli, etter at voksenkontakt har signert akseptskjema.

Man kan også søke om restmidler innen 1. desember, dersom man ser at lokallaget vil gjennomføre flere aktiviteter. Søknader i restrunden behandles fortløpende, og pengene blir utbetalt innen 31. desember. Også disse midlene kan brukes frem til 31. mai påfølgende år.

Lokallaget kan søke om restmidler selv om de har mottatt penger i hovedrunden, men lokallag som ikke har mottatt penger i løpet av året vil bli prioritert.

Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av de planlagte aktivitetene som Frifondmidlene skal finansiere, samt et kostnadsoverslag.

Voksenkontakt må signere søknadsskjemaet.

Rapportering og frister

Frist for å levere Frifondsrapport er 31. mai året etter tilsagnsåret. Her rapporterer lokallagene på penger mottatt i både hovedrunden og i restrunden, og det kan rapporteres for disse på samme skjema.

I rapporten skal det framgå hvordan Frifondmidlene er brukt, og det skal rapporteres for alle pengene dere har mottatt. Det er ikke et krav at betalingsbilag som kvitteringer legges ved rapporten, men lokallaget har ansvar for å ta vare på alle bilag i minst 5 år.

Rapporten skal inneholde bilder fra aktivitetene. Bildene kan bli brukt både av støttegivere og Miljøagentene og kan bli lagt ut på nettsider.

Voksenkontakt må signere rapportskjema. Om det er en tidligere voksenkontakt som har søkt om pengene, må nåværende voksenkontakt allikevel levere og signere rapport.

Hva kan vi søke om?

Frifond kan dekke de fleste aktivitetene lokallaget bestemmer seg for å gjennomføre. Det kan være lurt å fylle ut søknadsskjemaet når dere avgjør hva dere skal gjøre fremover.

  • Aktiviteter, reiser og arrangement: Dere kan søke om penger til ulike aktiviteter for lokallaget, som turer, arrangementer, reiser i forbindelse med leirer og lignende.
  • Utstyr: Det kan også søkes om penger til rent utstyr til lokallaget, som tursekker, telt, spader, klær osv.
  • Kurs/ ekstern kompetanse: Videre går det også an å søke midler til kurs, om barna f.eks. ønsker å lære om planting av urter, kan det leies inn ekstern kompetanse, som kan betales med Frifondsmidler.

Hva kan vi ikke søke om?

Frifond-midler kan ikke brukes til lønnsmidler eller bygging av egenkapital. Midlene kan ikke brukes utenfor Norge eller til aktivitet i utlandet.

Mijøagentenes Frifond opererer ikke med maksgrense for hvor mye et lokallag kan søke om, det viktigste er at søknaden gjenspeiler aktivitetsnivået i lokallaget. Vi vurderer søknaden på bakgrunn av planer dere har lagt, lokallagets størrelse og eventuelle andre prioriteringer i organisasjonen. 

Søknadene vil bli vurdert ut fra lokallagets størrelse, aktivitetsnivå og Miljøagentenes strategiske planer.

Behandling, frister og klageadgang

Søknadsbehandling finner sted kort tid etter oppgitte frister. Etter dette mottar lokallaget et tilsagnsbrev med akseptskjema og eventuelt krav om ytterligere dokumentasjon. Akseptskjemaet signeres av leder eller to styremedlemmer samt voksenkontakt, og returneres innen 14 dager. Lokallagets godkjente årsregnskap og årsrapport fra foregående år, samt frifondrapport for tidligere tildelte midler, må være sendt inn til Miljøagentene før utbetaling kan finne sted.

Ubrukte midler

Vi ønsker at dere bruker opp pengene dere har fått, men om dere ikke har ønske om det, er det mulig å tilbakebetale hele eller deler av summen dere mottok. Dersom dere ser at dere ikke har brukt opp alle pengene som dere har søkt om kan dere ta kontakt med hanne@miljoagentene.no.

Tilsagnet kan bortfalle dersom tidsfrister ikke overholdes.

Klageadgang

Lokallaget har rett til å klage på vedtak om tilsagn av midler dersom lokallaget mener det har skjedd feil i saksbehandlingen. Skriftlig klage skal sendes til Miljøagentene innen tre uker etter at svar på søknad er sendt fra Miljøagentene. Klagen vil bli behandlet av sentralstyret i Miljøagentene på førstkommende styremøte etter at klagen er mottatt.

Krav til rapportering fra lokallagene

Lokallagets tildelte Frifond-midler skal brukes innen 31. mai påfølgende år. Ubrukte midler tilbakebetales straks til Miljøagentene. Det skal gis beskjed til hovedkvarteret så snart lokallaget ser at midlene kanskje ikke vil bli brukt opp.

I rapporten skal det framgå hvordan Frifondmidlene er brukt. Rapporteringen skal gjøres i Miljøagentenes skjema, og skal inneholde bilder fra aktivitetene. Bildene kan bli brukt både av støttegivere og Miljøagentene og kan bli lagt ut på nettsider.

Rapport på bruk av midlene kan sendes inn så snart pengene har blitt brukt opp, eller senest 31. mai påfølgende år. Denne må være levert før tildeling av nye midler kan finne sted.

Miljøagentene har rett til innsyn i lokallagenes regnskap og bilag. Regnskap og bilag skal oppbevares i minst 5 år etter rapporteringsfrist.

Ved mistanke om mislighold, kan Miljøagentene kreve at lokallaget framlegger dokumentasjon.

Kontaktperson:
Hanne Jensen
Økonomi- og administrasjonskonsulent
Telefon: 95851176
Epost: hanne@miljoagentene.no

Kommentarer

Ingen kommentarer

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging