Søk Frifond-støtte!

Miljøagentene deler hvert år ut over 700 000 kr til våre lokallag. Pengene går til aktiviteter og utstyr til lokallagene.

Hvem kan søke?   

Alle godkjente lokallag i Miljøagentene kan søke om Frifondsmidler, det vil si at:

  • Lokallaget må driftes etter Miljøagentenes vedtekter
  • Lokallagets årsrapport og årsregnskap må være sendt inn til hovedkvarteret.

I tillegg må lokallaget må ha rapportert for alle tidligere tildelte frifondmidler.

Hvordan søke?

Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av de planlagte aktivitetene som Frifondmidlene skal finansiere, samt et kostnadsoverslag.

Send søknad og rapport til hanne@miljoagentene.no.

Førstkommende søknadsfrist er 1. desember 2018.

Hva kan vi søke om?

Frifond kan dekke de fleste aktivitetene lokallaget bestemmer seg for å gjennomføre. Det kan være lurt å fylle ut søknadsskjemaet når dere avgjør hva dere skal gjøre fremover.

Aktiviteter, reiser og arrangement: Dere kan søke om penger til ulike aktiviteter for lokallaget, som turer, arrangementer, reiser i forbindelse med leirer og lignende.

Utstyr: Det kan også søkes om penger til rent utstyr til lokallaget, som tursekker, telt, spader, klær osv.

Kurs/ ekstern kompetanse: Videre går det også an å søke midler til kurs, om barna f.eks. ønsker å lære om planting av urter, kan det leies inn ekstern kompetanse, som kan betales med Frifondsmidler.

Hva kan vi ikke søke om?

Frifond-midler kan ikke brukes til lønnsmidler eller bygging av egenkapital. Midlene kan ikke brukes utenfor Norge eller til aktivitet i utlandet. Om dere er usikre på om dere kan få Frifondsmidler til det dere ønsker, send en epost til hanne@miljoagentene.no

Hvor mye kan vi søke?

Mijøagentenes Frifond opererer ikke med maksgrense for hvor mye et lokallag kan søke om, det viktigste er at søknaden gjenspeiler aktivitetsnivået i lokallaget. Vi vurderer søknaden på bakgrunn av planer dere har lagt, lokallagets størrelse og eventuelle andre prioriteringer i organisasjonen. Om dere lurer på hvor mye dere kan søke om er det bare å ta kontakt med hanne@miljoagentene.no.

Søknadene vil bli vurdert ut fra lokallagets størrelse, aktivitetsnivå og Miljøagentenes strategiske planer.

Behandling, frister og klageadgang

Hovedsøknadsfrist er 31. mai.

Søknadsfrist for restmidler er 1. desember. Nystartede lokallag vil bli prioritert, men også andre kan søke.

Søknadsbehandling finner sted kort tid etter oppgitte frister. Etter dette mottar lokallaget et tilsagnsbrev med akseptskjema og eventuelt krav om ytterligere dokumentasjon. Akseptskjemaet signeres av leder eller to styremedlemmer samt voksenkontakt, og returneres innen 14 dager. Lokallagets godkjente årsregnskap og årsrapport fra foregående år, samt frifondrapport for tidligere tildelte midler, må være sendt inn til Miljøagentene før utbetaling kan finne sted.

Rapportering

Frist for å levere rapport er 31. mai påfølgende år. Rapport fylles ut på rapportskjema, og sendes til hanne@miljoagentene.no

I rapporten skal det framgå hvordan Frifondmidlene er brukt, og det skal rapporteres for alle pengene dere har mottatt. Det er ikke et krav at betalingsbilag som kvitteringer legges ved rapporten, men lokallaget har ansvar for å ta vare på alle bilag i minst 5 år. Les mer om dette i Retningslinjer for Miljøagentenes Frifond.

Rapporten skal inneholde bilder fra aktivitetene. Bildene kan bli brukt både av støttegivere og Miljøagentene og kan bli lagt ut på nettsider.

Ubrukte midler

Vi ønsker at dere bruker opp pengene dere har fått, men om dere ikke har ønske om det, er det mulig å tilbakebetale hele eller deler av summen dere mottok. Dersom dere ser at dere ikke har brukt opp alle pengene som dere har søkt om kan dere ta kontakt med hanne@miljoagentene.no.

Tilsagnet kan bortfalle dersom tidsfrister ikke overholdes.

Alle midler skal være utbetalt fra sentralleddet senest 31. desember.

Klageadgang

Lokallaget har rett til å klage på vedtak om tilsagn av midler dersom lokallaget mener det har skjedd feil i saksbehandlingen. Skriftlig klage skal sendes til Miljøagentene innen tre uker etter at svar på søknad er sendt fra Miljøagentene. Klagen vil bli behandlet av sentralstyret i Miljøagentene på førstkommende styremøte etter at klagen er mottatt.

Krav til rapportering fra lokallagene

Lokallagets tildelte Frifond-midler skal brukes innen 31. mai påfølgende år. Ubrukte midler tilbakebetales straks til Miljøagentene. Det skal gis beskjed til hovedkvarteret så snart lokallaget ser at midlene kanskje ikke vil bli brukt opp.

I rapporten skal det framgå hvordan Frifondmidlene er brukt. Rapporteringen skal gjøres i Miljøagentenes skjema, og skal inneholde bilder fra aktivitetene. Bildene kan bli brukt både av støttegivere og Miljøagentene og kan bli lagt ut på nettsider.

Rapport på bruk av midlene kan sendes inn så snart pengene har blitt brukt opp, eller senest 31. mai påfølgende år. Denne må være levert før tildeling av nye midler kan finne sted.

Miljøagentene har rett til innsyn i lokallagenes regnskap og bilag. Regnskap og bilag skal oppbevares i minst 5 år etter rapporteringsfrist.

Ved mistanke om mislighold, kan Miljøagentene kreve at lokallaget framlegger dokumentasjon.

Kontaktperson:
Hanne Jensen
Økonomi- og administrasjonskonsulent
Telefon: 95851176
Epost: hanne@miljoagentene.no

Kommentarer

Ingen kommentarer

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging