Vedtekter

Vedtatt på Miljøagentenes landsmøte 29. oktober 2017. Du kan også laste ned vedtektene her.

Vedtekter for Miljøagentene

Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon. Miljøagenter oppdager vår fantastiske natur, utforsker sammenhengen mellom mennesker og natur og utfordrer miljøsinkene. Vi arbeider for å gi barn troen på seg selv, framtiden og at det nytter å gjøre noe. Miljøagenter har rett til å si ifra, fordi de er med på å forme sin egen framtid.

§ 1 Formål
§1.1 Miljøagentenes langsiktige mål
a) Miljøagentene jobber for et samfunn der mennesket vet hva naturen tåler og handler etter det.
b) Vi ønsker et rent miljø og en trygg framtid for jorden og menneskene som bor på den.
c) Vi jobber for at alle våre miljøagenter skal få et livslangt miljøengasjement.

§ 2 Organisasjonen
§2.1 Barnas miljøvernorganisasjon
Miljøagentene er en selvstendig, frivillig medlemsorganisasjon for barn. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral.

§2.2 Landsomfattende
Miljøagentene er en landsomfattende medlemsorganisasjon med lokallag og fylkeslag.

§2.3 Organisasjonsstruktur
a) Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet og fastsetter retningslinjer for organisasjo­nens arbeid.
b) Sentralstyret er organisasjonens høyeste myndighet mellom landsmøtene.
c) Arbeidet organiseres av Hovedkvarteret, et sekretariat med en daglig leder, samt aktiviteter i lokallag.

§ 3 Medlemskap
§3.1 Enighet om formålet
Alle som stiller seg bak organisasjonens formål kan bli medlem i Miljøagentene. Et medlemskap er gyldig når medlemskontingenten er betalt.

§3.2 Former for medlemskap
Miljøagentene har disse formene for medlemskap:
a) Medlemskap for miljøagenter til og med 15 år.
b) Medlemskap for voksne eldre enn 15 år.

§3.3 Valgbare til verv
Alle medlemmer har fulle demokratiske rettigheter.

§ 4 Lokallag
§4.1 Lokallaget
a) Lokallagene jobber med natur- og miljøverninteresser som barna er opptatt av.
b) Lokallaget består av alle medlemmer med bostedsadresse e i området, samt medlemmer som ønsker å tilhøre lokallaget.
c) Alle medlemmer skal inviteres til lokallagets aktiviteter.
d) Lokallaget er bundet av Miljøagentenes vedtekter.
e) Lokallaget skal ha egne lokallagsregler. De skal ikke stå i motstrid til Miljøagentenes vedtekter, og må godkjennes av sentralstyret for å bli gjeldende.
f) Sentralstyrets medlemmer og daglig leder har rett til å møte på alle lokallagenes møter med tale- og forslagsrett.
g) Lokallaget skal ha minst én aktivitet for medlemmene hvert kalenderår.

§4.2 Oppstart av lokallag
a) Oppstart av nye lokallag skal skje i samråd med organisasjonens Hovedkvarter. 
b) Nye lokallag registreres etter stiftelsesmøte og godkjenning fra sentralstyret.

§4.3 Navn og størrelse på lokallag
a) Lokallagenes navn skal inneholde "Miljøagentene i/på (stedsnavnet)".
b) Et lokallagdekker et geografisk område som avtales med hovedkvarteret.
c) Et lokallag må ha minst fem medlemmer.

§4.4. Lokallagets ansvar
a) Lokallagsstyret har ansvaret for lokallagets drift, og skal sørge for en tilfredsstillende organisering av lokallagets virksomhet, i samsvar med Miljøagentenes vedtekter og vedtak fattet av årsmøtet til lokallaget.  
b) På lokallagenes aktiviteter for barn må foresatte selv delta og/eller ha forsikringsansvaret. Ingen i lokallaget, tillitsvalgte eller ansatte i Miljøagentene kan ha forsikringsansvaret for barna. Lokallagene skal opplyse om dette i sin invitasjon til medlemmene. Lokallagene skal følge Miljøagentenes retningslinjer og ulykkesrutine.

§4.5 Lokallagets voksenkontakt
Det skal være minst en voksenkontakt (over 18 år) i lokallagsstyret.

Voksenkontakten har det overordna ansvaret for:
a) Økonomien.
b) Rapportering og løpende kontakt med Hovedkvarteret.

§4.6 Lokallagets økonomi
a) Lokallaget er en selvstendig økonomisk enhet med ansvar for egen økonomi. Årsregnskapet signeres av voksenkontakt samt en utenforstående person over 18 år som ikke er medlem av organisasjonen, og som er er valgt av årsmøtet til å signere årsregnskapet.

§4.7 Lokallagets årsmøte
Årsmøtet er lokallagets høyeste myndighet. Det avholdes hvert kalenderår.
a) Innkalling skal sendes til alle medlemmer med kopi til Hovedkvarteret, senes to uker før årsmøtet.
b) Det velges et styre med minst tre medlemmer. Styret bør bestå av barn og voksne.
c) Møtet er åpent for alle, men kun registrerte medlemmer har stemmerett.
d) Årsrapport/regnskap vedtas for foregående år.
e) Aktivitetsplan/budsjett vedtas for kommende år.
f) Lokallagsreglene behandles.
g) Det velges en utenforstående person over 18 år til å gjennomgå og signere årsregnskapet.
h) Andre saker som blir meldt inn på eller i forkant av møtet.
i) Fullt navn, adresse, fødselsdato og e-postadresse på alle i lokallagsstyret noteres og sendes sammen med referat fra årsmøtet til Hovedkvarteret, så raskt som mulig etter årsmøtet.

§4.8. Ekstraordinært årsmøte
Lokallagsstyret og sentralstyret kan med alminnelig flertall innkalle til ekstraordinært årsmøte i lokallaget.

§4.9. Opphør av lokallag
a) Årsmøtet kan vedta å legge ned lokallaget. Dette skal skje med 2/3 flertall av de stemmeberettigede på årsmøtet.
b) Ved nedleggelse av lokallag tilfaller midlene Hovedkvarteret og omfordeles til lokal aktivitet.

§ 5 Fylkeslag
§5.1 Fylkeslag

a) Fylkeslag skal ha egne fylkesregler. De skal ikke stå i motstrid til Miljøagentenes vedtekter, og må godkjennes av sentralstyret for å bli gjeldende.
c) Sentralstyrets medlemmer og daglig leder har møterett på fylkenes møter.

§5.2 Oppstart av fylkeslag
a) Oppstart av nye fylkeslag skal skje i samråd med Miljøagentenes Hovedkvarter og godkjennes av sentralstyret.
b) Nye fylkeslag registreres etter stiftelsesmøte og godkjenning fra sentralstyret.

§5.3 Navn og størrelse på fylkeslag
a) Fylkeslagets navn skal inneholde "Miljøagentene i (fylkesnavnet)".
b) Et fylkeslag skal fortrinnsvis omfatte ett fylke med mindre annet er avtalt med Hovedkvarteret.

§5.4. Fylkeslagets årsmøte
Årsmøtet er fylkeslagets høyeste myndighet. Det avholdes hvert kalenderår.
a) Innkalling med saksliste skal skje minst to uker før årsmøtet.
b) Det velges et styre med minst tre medlemmer. Alle lokallag i fylket har rett til en representant i styret, og minst halvparten av styrets medlemmer må være representanter fra lokallag. Dersom fylkeslaget har egen økonomi, velges regnskapsfører/kasserer og revisor.
c) Møtet er åpent for alle medlemmer i fylkeslaget, som kommer med tale- og forslagsrett. Alle lokallag kan møte med inntil tre representanter med stemmerett.
d) Forslag til årsmøtet kan fremmes av alle medlemmer og lokallag i fylkeslaget. Forslag kan også fremmes av sentralstyret og hovedkvarteret. Forslag må fremmes senest to uker før årsmøtet.
e) Årsmøtet behandler alle saker som er innkommet innen fristen og framgår av sakslisten, og bare disse.
f) Vedta eventuelt budsjett og regnskap.
g) Fullt navn, adresse, fødselsdato og e-postadresse på alle i fylkesstyret noteres og sendes sammen med referat fra årsmøtet til Hovedkvarteret så raskt som mulig etter årsmøtet.

§5.4. Fylkesstyrets ansvar
Fylkesstyret har ansvaret for å koordinere aktiviteter mellom lokallag i fylket, og skal sørge for en tilfredsstillende organisering av fylkeslagets virksomhet, i samsvar med vedtak fattet av årsmøtet til fylkeslaget.

§ 5 Landsmøtet
§5.1 Landsmøtet

Landsmøtet er Miljøagentenes høyeste myndighet. Det avholdes annen hvert år. 

§5.2 Innkalling landsmøtet
a) Innkalling til landsmøtet sendes til alle lokal- og fylkeslag og bekjentgjøres for alle medlemmer minst to måneder før møtet holdes.
b) Alle registrerte medlemmer, hvert lokallag, hvert fylkeslag og sentralstyret kan fremme forslag til landsmøtet. Forslag til landsmøtet må være Hovedkvarteret i hende senest fem uker før møtet holdes.
c) Sakspapirer sammen med innkomne forslag sendes delegatene senest to uker før landsmøtet.

§5.3 Valg
Innstillinger til personvalg sendes sammen med sakspapirene to uker før landsmøtet.
a) Valgkomiteen innstiller til sentralstyrets leder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Valgkomiteen kan også innstille til andre personvalg.
b) Naturvernforbundet og Natur og Ungdom innstiller ett styremedlem.
c) Sentralstyret innstiller til valgkomité.

§5.4 Landsmøtet består av
a) Alle medlemmer som er påmeldt innen fristen har stemmerett.
b) Alle medlemmene i sentralstyret. Sentralstyrets medlemmer har ikke stemmerett i saker som gjelder godkjenning av regnskap og årsmelding.
c) To representanter fra Naturvernforbundet og to fra Natur og Ungdom.
d) Daglig leder i Miljøagentene møter med tale- og forslagsrett.

§5.5 Landsmøtets ansvar
a) Godkjenne innkalling og delegater.
b) Årsmeldinger legges fram for landsmøtet.
c) Eventuelle vedtektsendringer vedtas.
d) Innkomne forslag behandles.
e) Arbeidsplan vedtas.
f) Valg av sentralstyremedlemmer
  - leder
  - nestleder
  - fem styremedlemmer
  - to varamedlemmer i prioritert rekkefølge
g) Valg av medlemmer til råd og utvalg.
h) Valg av valgkomité med minst tre medlemmer.
i) Valg av revisor.

§5.6 Vedtak på landsmøtet
a) Vedtak på landsmøtet fattes med alminnelig flertall der avholdende stemmer ikke telles med, og hvor disse vedtektene ikke bestemmer noe annet.
b) Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

§ 5.7 Vedtektsendringer
a) Disse vedtektene kan bare endres med 2/3 flertall på landsmøtet, der avholdende stemmer teller som avgitt mot forslaget.
b) Vedtatte endringer i vedtektene trer i kraft når landsmøtet er hevet.

§ 6  Ekstraordinært landsmøte
§6.1 Ekstraordinært landsmøte
Ekstraordinært landsmøte skal avholdes når minst halvparten av sentralstyrets medlemmer eller godkjente lokallag krever det.

§6.2 Ekstraordinær innkalling
Innkalling til ekstraordinært landsmøte sendes ut til delegatene som møtte på siste ordinære landsmøte senest tre uker før møtet finner sted.

§6.3 Ekstraordinære saker
Et ekstraordinært landsmøte kan bare behandle de saker som har foranlediget innkallingen og er ført opp på utsendt dagsorden.

§ 7  Sentralstyret
§7.1 Sentralstyret

Sentralstyret er Miljøagentenes høyeste organ mellom landsmøtene.

§7.2 Innkalling av sentralstyret
Sentralstyret innkalles når styreleder eller et flertall av sentralstyremedlemmene ber om det, minst fire ganger i året.

§7.3 Sentralstyret består av
a) Sentralstyret består av leder, nestleder, og fem sentralstyremedlemmer. I tillegg har de ansatte én representant. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom deler en observatør med tale- og forslagsrett.
b) Kjønnsfordelingen i sentralstyret skal ikke vise større ulikhet enn 60-40 prosent.
c) Daglig leder har møteplikt overfor sentralstyret og møter med tale- og forslagsrett.

§7.4 Sentralstyrets ansvar
a) At organisasjonen drives i samsvar med vedtektene.
b) At landsmøtevedtak følges.
c) At det utarbeides arbeidsplaner og budsjett.
d) At virksomheten drives innenfor forsvarlige økonomiske rammer i henhold til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser
e) Ansette daglig leder, og fastsette dennes lønns-, arbeidsvilkår og arbeidsinstruks.
f) Å bestemme medlemskontingenten.
g) Å behandle innkalling og saksliste til landsmøtet.
h) Andre saker som etter vedtektene hører inn under sentralstyret.

§7.5 Vedtak i sentralstyret
Vedtak fattes med alminnelig flertall når minst halvparten av sentralstyrets stemmeberettigede medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

§ 8 Opphør av medlemskap
a) Medlemmer av Miljøagentene som motarbeider organisasjonens vedtekter, grunnsyn eller arbeidsplaner, kan ekskluderes av sentralstyret.
b) Daglig leder kan suspendere medlemmer med øyeblikkelig virkning.
c) Ingen kan ekskluderes uten først å ha fått mulighet til å forklare seg for sentralstyret innen tre uker.
d) Mislighold av kontingentplikten fører automatisk til opphør av medlemskapet når purrerutiner som til enhver tid er fastsatt, er fulgt.

§ 9 Oppløsning av lokallag og fylkeslag
a) Sentralstyret kan fatte vedtak om å oppløse et lokallag eller fylkeslag som bryter med vedtektenes §§ 4 eller 5.
b) Før sentralstyret treffer sitt vedtak, skal lokallagsstyret eller fylkesstyret gis anledning til å uttale seg med en svarfrist på tre uker.
c) Inntil sentralstyret har behandlet saken, kan ikke lokallaget eller fylkeslaget invitere til aktiviteter eller annet, og økonomiske midler fra Hovedkvarteret kan fryses.

§ 10 Oppløsning
a) Landsmøtet kan fatte vedtak om å oppløse organisasjonen.  Forslag om oppløsning behandles på samme måte som vedtektsendringer. Beslutning om oppløsning må stadfestes i et påfølgende landsmøte.
b) Ved eventuell oppløsning fordeles organisasjonens eiendeler og midler, etter at alle forpliktelser er oppgjort, likt mellom Naturvernforbundet og Natur og Ungdom. Miljøagentenes konsept og merkevare går til Naturvernforbundet. Dersom Naturvernforbundet eller Natur og Ungdom ikke er egnet til å motta organisasjonens eiendeler og midler, skal de gå til institusjoner og/eller foreninger med lignende formål. Vedtak om dette og om vilkårene for overdragelse fastsettes samtidig med beslutningen om oppløsning og med alminnelig flertall.

Kommentarer

Ingen kommentarer

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging