Miljøagentene

Etiske retningslinjer

De etiske retningslinjene skal bidra til trygghet i hverdagen som medlem, frivillig og ansatt i Miljøagentene.

Etiske retningslinjer for Miljøagentene

Vedtatt av sentralstyret, 05.12.2023


Miljøagentene er en demokratisk, partipolitisk nøytral medlemsorganisasjon for barn. Politikken utformes uavhengig av økonomiske interesser, staten og andre. Vi skal arbeide for god representasjon av kjønn, geografi og bakgrunn i organisasjonen, og være en trygg arena for alle våre medlemmer. De etiske retningslinjene skal bidra til trygghet i hverdagen som medlem, frivillig og ansatt i Miljøagentene. Retningslinjene skal motvirke maktmisbruk av alle typer.

Miljøagentenes etiske retningslinjer gjelder for medlemmer, ansatte, voksne med verv, og andre voksne som opptrer i en situasjon hvor man må regne med å bli betraktet som representant for organisasjonen.

Organisasjonens ledelse (daglig leder og sentralstyret) skal sørge for at ansatte og frivillige voksne med verv i organisasjonen kjenner til og har signert de etiske retningslinjene. Voksenkontakter har ansvaret for å gjøre innholdet i retningslinjene kjent på lokallagsnivå. Hvis noe er uklart, skal voksenkontakt søke råd hos Hovedkvarteret. Sentralstyret har ansvar for å gå gjennom retningslinjene annet hvert år og å oppdatere dem ved behov.

Alle ansatte og frivillige voksne skal signere på retningslinjene når de tiltrer sine stillinger eller verv. Brudd på de etiske retningslinjene skal meldes til Miljøagentenes etiske utvalg og kan medføre sanksjoner etter vurdering av alvorlighetsgrad.

 • Barns beste
  Å ivareta barn og barnets beste er alltid organisasjonens øverste prioritet. Ansatte og frivillige voksne i Miljøagentene skal utføre sine handlinger på en slik måte at barnets beste veier tyngst, og aldri opptre på en måte som gjør at barn settes i fare. Frivillige voksne i organisasjonen kan søke hjelp hos Hovedkvarteret dersom de er bekymret for et barn i organisasjonen. Informasjon om barns sikkerhet eller lovbrudd som rammer barn skal aldri holdes tilbake.

  Unngå utleverende situasjoner ved fotografering og annen dokumentasjon av barns situasjon. Frivillige og ansatte skal innhente tillatelse fra barn og foresatte før de publiserer bilder/videoer av barn.

 • Likeverd
  Alle ansatte, frivillige voksne og medlemmer i Miljøagentene skal behandle andre med respekt uavhengig av sosial status, etnisk eller kulturell bakgrunn, hudfarge, religion, kjønn, seksuell legning, alder, samlivsform, statsborgerskap, politisk tilhørighet og funksjonsevne. Dette er særlig viktig dersom en ytrer kritikk eller motforestillinger.

 • Respekt for andres integritet og grenser
  Miljøagentene skal være en trygg organisasjon hvor den enkeltes integritet og grenser respekteres. Alle ansatte og frivillige voksne har et ansvar for å forebygge grenseoverskridende seksuelle handlinger, og for å sørge for trygge omgivelser for de involverte ved akutte saker. Dette inkluderer oppfølging fra politi, legevakt og/eller andre nødetater der det er nødvendig.

  Miljøagentene har nulltoleranse for trakasserende atferd. Ved mistanke om eller kjennskap til atferd som oppleves som trakasserende- seksuelt eller på andre måter, skal etisk utvalg varsles. Utvalget skal møte de involverte med konfidensialitet, respekt og varsomhet, i henhold til retningslinjene for håndtering av varslingssaker.

 • Rolleforståelse
  Ansatte og frivillige voksne skal være bevisst på maktforhold som følge av kjønn, alder og tidligere eller nåværende posisjoner i organisasjonen. Både ansatte og frivillige voksne skal være bevisst sine roller både overfor barn og foresatte.

  Som ansatt eller frivillig voksen i Miljøagentene er det viktig å ikke bidra til urettferdig behandling av barn/familier. Unngå derfor å gi personlige gaver eller annen spesiell oppmerksomhet til enkelte barn/-familier hvis dette kan oppleves som urettferdig for andre.

 • Taushetsplikt
  Ansatte og frivillige voksne har taushetsplikt om sensitive forhold (om medlemmer, ansatte, leverandører eller organisasjonen) de blir kjent med gjennom sitt arbeid i Miljøagentene. Taushetsplikten gjelder også etter avsluttet tjeneste.

 • Habilitet
  Ansatte og frivillige voksne kan ikke på vegne av Miljøagentene ta del i aktiviteter som genererer personlige fordeler for dem selv eller deres nærstående. Ingen skal opptre slik at det kan svekke deres egen eller Miljøagentenes integritet.

  Alle frivillige voksne og ansatte skal være åpne om nære relasjoner til andre personer og andre forhold som kan gjøre dem inhabile i beslutninger og forvaltning av ressurser. Ingen skal delta i behandlingen av, eller søke å påvirke, saker, når det kan være grunn til å reise tvil om vedkommendes habilitet.

  Ansatte og frivillige voksne har alltid en selvstendig plikt til å vurdere sin egen habilitet. Alle som anser seg som inhabil i en sak, skal opplyse Hovedkvarteret om dette og avstå fra videre befatning med saken dersom Hovedkvarteret støtter vurderingen.

 • Økonomisk ansvarlighet
  Alt arbeid skal utføres uten uærlighet, uredelige hensikter eller korrupsjon. Det skal utvises ansvarlighet ved forvaltning av organisasjonen, forvaltning av offentlige midler og administrasjon av økonomiske midler.

  Ingen ansatte eller frivillige voksne i Miljøagentene skal bidra til at bestikkelser mottas eller gis, eller opptre slik at andre kan oppfatte det slik. Gaver til enkeltpersoner kan kun gis og mottas når disse er av mindre økonomisk verdi, ikke over 500 kr. Alle gaver skal gis og mottas i full åpenhet, og de skal ikke medføre noen forpliktelser for mottakeren.

  Dersom ansatte mottar honorar for foredrag og liknende virksomhet på vegne av Miljøagentene, tilfaller dette i sin helhet Miljøagentene. Inntekter for salg av effekter for Miljøagentene skal tilfalle Miljøagentene, med mindre annet er forhåndsavtalt.

 • Lojalitet til organisasjonen
  Ansatte, frivillige voksne og medlemmer skal opptre lojalt overfor Miljøagentene sine vedtekter.

Brudd på retningslinjene

Alle som opplever eller får kjennskap til brudd på disse retningslinjene, skal varsle etisk utvalg. Ingen som får tips eller betroelser om slike forhold skal sette i gang etterforskning på egenhånd. Utvalget skal behandle varsler konfidensielt, i henhold til retningslinjene for håndtering av varslingssaker.

Ansatte og frivillige voksne som får kjennskap til eller mistanke om at det er begått brudd på straffeloven i tilknytning til Miljøagentenes virksomhet, plikter å varsle det etiske utvalget. Om Miljøagentene er den fornærmede, tar sentralstyret stilling til om de anmelder forholdet.