Miljøagentene

Vedtekter

Vedtektene er våre viktigste lover og regler og bestemmes av miljøagenter på landsmøtet. Disse vedtektene ble vedtatt på landsmøte 18. september 2021.

Vedtekter for Miljøagentene

§ 1 Formål

§ 1.1 Miljøagentenes formål

Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon og er en selvstendig, frivillig medlemsorganisasjon. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral. Miljøagentene har følgende overordnede mål:

  • Våre medlemmer skal få oppdage vår fantastiske natur og utforske sammenhengen mellom mennesker og natur. 
  • Vi skal gi barna troen på seg selv, på demokratiske prosesser, og på at det nytter å gjøre noe. Miljøagenter har rett til å si ifra! 
  • Vi jobber for et samfunn der mennesket vet hva naturen tåler og handler etter det, altså for en trygg framtid for jorden og menneskene som bor på den. 
  • Vi jobber for at alle våre miljøagenter skal få et livslangt klima- og miljøengasjement. 

§ 2 Organisasjonen

§ 2.1 Utstrekning

Miljøagentene er en landsomfattende medlemsorganisasjon med lokallag og fylkeslag. Lokallag og fylkeslag kan selv velge navn blant Norges offisielle språk. Organisasjonens navn er:

Bokmål: Miljøagentene

Nynorsk: Miljøagentane

Nordsamisk: Birasageanttat

Lulesamisk: Birásagenta

Sørsamisk: Byjreske-ageenth

§ 2.2 Organisasjonsstruktur

a) Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet og fastsetter retningslinjer for organisasjonens arbeid. 

b) Sentralstyret er organisasjonens høyeste myndighet mellom landsmøtene. 

c) Arbeidet organiseres av hovedkvarteret, som er et sekretariat med en daglig leder. Fylkeslag og Lokallag organiserer lokale aktiviteter. 

§ 2.3 Årsregnskap og årsberetning

Organisasjonen avgir eget årsregnskap og årsberetning i samsvar med bestemmelsene i regnskapsloven. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.

§ 3 Medlemskap

§ 3.1 Enighet om formålet

Alle som stiller seg bak organisasjonens formål kan bli medlem i Miljøagentene.

§ 3.2 Former for medlemskap

Et medlemskap er gyldig når medlemskontingenten er betalt. Voksne som velges til styreverv i organisasjonens ulike ledd får gratismedlemskap i organisasjonen. Miljøagentene har disse formene for medlemskap:

a) Medlemskap for miljøagenter til og med kalenderåret de fyller 15 år. 

b) Medlemskap for voksne eldre enn 15 år. 

§ 3.3 Valgbare til verv

Alle medlemmer har fulle demokratiske rettigheter.

§ 4 Lokallag og Fylkeslag

§ 4.1. Struktur

Miljøagentenes arbeid er organisert gjennom lokallag og fylkeslag. Alle lokallag og fylkeslag er underlagt den nasjonale organisasjonen. Lokallag og medlemmer i fylker hvor Miljøagentene har fylkeslag, er tilsluttet dette fylkeslaget.

§ 4.2. Normalvedtekter for fylkes- og lokallag

Fylkes- og lokallag må arbeide i samsvar med Miljøagentenes vedtekter, og andre retningslinjer som gjelder for Miljøagentene. Normalvedtekter for fylkes- og lokallag gjelder for alle lag i organisasjonen. Lagene kan vedta utfyllende vedtekter på årsmøtet med 2/3 flertall. Eventuelle utfyllende vedtekter må ikke stride mot Miljøagentenes vedtekter. Normalvedtektene for fylkes- og lokallag kan endres av sentralstyret med 2/3 flertall.

§ 5 Landsmøtet

§ 5.1 Landsmøtet

Landsmøtet er Miljøagentenes høyeste myndighet. Det avholdes hvert andre år.

§ 5.2 Innkalling landsmøtet

a) Innkalling til landsmøtet sendes til alle lokal- og fylkeslag, og gjøres kjent for alle medlemmer minst to måneder før møtet holdes. 

b) Alle registrerte medlemmer, hvert lokallag, hvert fylkeslag og sentralstyret kan fremme forslag til landsmøtet. Forslag til landsmøtet må være Hovedkvarteret i hende senest fem uker før møtet holdes. 

c) Sakspapirer sammen med innkomne forslag og innstillinger til personvalg sendes delegatene senest to uker før landsmøtet. 

§ 5.3 Valg

a) Valgkomiteen innhenter forslag til medlemmer av sentralstyret fra fylkeslag og innstiller representanter til styret i henhold til § 6.3 i disse vedtektene. Valgkomiteen kan også innstille til andre personvalg. 

b) Naturvernforbundet og Natur og Ungdom innstiller ett styremedlem og én observatør. Observatøren er vara for styremedlemmet. 

c) Ansatte på Miljøagentenes hovedkvarter innstiller ett styremedlem og én vara. 

§ 5.4 Landsmøtet består av

a) Alle medlemmer som er påmeldt innen fristen har tale-, forslags- og stemmerett. 

b) Alle medlemmene i sentralstyret er delegater. Sentralstyrets medlemmer har ikke stemmerett i saker som gjelder godkjenning av regnskap og årsmelding. 

c) To representanter fra Naturvernforbundet og to fra Natur og Ungdom kan delta med tale- og forslagsrett. 

d) Daglig leder i Miljøagentene møter med tale- og forslagsrett. 

e) Sentralstyret kan invitere gjester med tale- og forslagsrett. 

§ 5.5 Landsmøtets ansvar

a) Godkjenne innkalling og delegater. 

b) Årsmeldinger legges fram for landsmøtet. 

c) Eventuelle vedtektsendringer vedtas. 

d) Innkomne forslag behandles. 

e) Arbeidsplan vedtas. 

f) Valg av sentralstyre. 

g) Eventuelt valg av medlemmer til råd og utvalg. 

§ 5.6 Vedtak på landsmøtet

a) Vedtak på landsmøtet fattes med alminnelig flertall der avholdende stemmer ikke telles med, i alle saker hvor disse vedtektene ikke bestemmer noe annet. 

b) Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. 

§ 5.7 Vedtektsendringer

a) Disse vedtektene kan bare endres med 2/3 flertall på landsmøtet, der avholdende stemmer teller som avgitt mot forslaget. 

b) Vedtatte endringer i vedtektene trer i kraft når landsmøtet er hevet. 

§ 5.8 Ekstraordinært landsmøte

Ekstraordinært landsmøte skal avholdes når minst halvparten av sentralstyrets medlemmer, eller minst halvparten av godkjente lokallag, krever det. Innkalling skal sendes ut senest 3 uker før møtet finner sted, etter samme prosedyre som til ordinært landsmøte. Bare saken(e) som har ført til at det blir arrangert ekstraordinært landsmøte skal behandles.

§ 6 Sentralstyret

§ 6.1 Sentralstyret

Sentralstyret er Miljøagentenes høyeste organ mellom landsmøtene.

§ 6.2 Innkalling av sentralstyret

Sentralstyret innkalles når styreleder eller et flertall av sentralstyremedlemmene ber om det, minst fire ganger i året.

§ 6.3 Sentralstyrets sammensetning

a) Sentralstyret består av leder, nestleder, og seks sentralstyremedlemmer. Av sentralstyremedlemmene skal én være ansatt på Miljøagentenes hovedkvarter og én være innstilt av Naturvernforbundet og Natur og Ungdom. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom oppnevner i tillegg en observatør med tale- og forslagsrett, som også er vara for styremedlemmet. De ansatte på hovedkvarteret innstiller også en vara. 

b) Kjønnsfordelingen blant sentralstyrets faste og stemmeberettigede medlemmer skal ikke vise større ulikhet enn 60-40 prosent. 

c) Daglig leder har møteplikt overfor sentralstyret og møter med tale- og forslagsrett. 

§ 6.4 Sentralstyrets ansvar

a) Sikre at organisasjonen drives i samsvar med vedtektene. 

b) Sikre at landsmøtevedtak følges. 

c) Sikre at det utarbeides arbeidsplaner og budsjett. 

d) Sikre at virksomheten drives innenfor forsvarlige økonomiske rammer i henhold til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser 

e) Ansette daglig leder, og fastsette dennes lønns-, arbeidsvilkår og arbeidsinstruks. 

f) Bestemme medlemskontingenten. 

g) Behandle innkalling og saksliste til landsmøtet. 

h) Innhente forslag til medlemmer av valgkomité fra fylkeslag og oppnevne valgkomité innen utløpet av styreperioden. Valgkomiteen skal ha minst tre medlemmer, inkludert en navngitt leder av komiteen. Oppnevningen skal være enstemmig. Valgkomiteen blir virksom etter første ordinære landsmøte. 

i) Oppnevne revisor. 

j) Behandle innstillinger til eksklusjoner fra etisk utvalg, samt klager på beslutninger i Miljøagentenes etiske utvalg. 

k) Behandle andre saker som etter vedtektene hører inn under sentralstyret. 

§ 6.5 Vedtak i sentralstyret

Vedtak fattes med alminnelig flertall når minst halvparten av sentralstyrets stemmeberettigede medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

§ 7 Brudd på vedtekter eller retningslinjer

a) Mistanke eller varsel om brudd på Miljøagentenes vedtekter eller etiske retningslinjer behandles av Miljøagentenes etiske utvalg, i henhold til retningslinjer for håndtering av varslingssaker. 

b) Det etiske utvalget har rett til å iverksette sanksjoner i henhold til retningslinjer for håndtering av varslingssaker. Forslag om utestengelse basert på brudd på vedtektene eller de etiske retningslinjene vil behandles i sentralstyret. 

c) Vedtak fattet i etisk utvalg kan klages inn for behandling i sentralstyret, i henhold til retningslinjene for håndtering av varslingssaker. 

d) Dersom medlemskapskontingenten ikke blir betalt, avsluttes medlemskapet når gjeldende purrerutiner er fulgt. 

§ 8 Oppløsning av lokallag og fylkeslag

a) Sentralstyret kan fatte vedtak om å oppløse et lokallag eller fylkeslag som bryter med vedtektenes § 4.2 

b) Før sentralstyret treffer sitt vedtak, skal lokallagsstyret eller fylkesstyret gis anledning til å uttale seg med en svarfrist på tre uker. 

c) Inntil sentralstyret har behandlet saken, kan ikke lokallaget eller fylkeslaget invitere til aktiviteter eller annet, og økonomiske midler fra hovedkvarteret kan fryses. 

§ 9 Oppløsning

a) Landsmøtet kan fatte vedtak om å oppløse organisasjonen. Forslag om oppløsning behandles på samme måte som vedtektsendringer. Beslutning om oppløsning må stadfestes i et påfølgende landsmøte. 

b) Ved eventuell oppløsning fordeles organisasjonens eiendeler og midler, etter at alle forpliktelser er oppgjort, likt mellom Naturvernforbundet og Natur og Ungdom. Miljøagentenes konsept og merkevare går til Naturvernforbundet. Dersom Naturvernforbundet eller Natur og Ungdom ikke er egnet til å motta organisasjonens eiendeler og midler, skal de gå til institusjoner og/eller foreninger med lignende formål. Vedtak om dette og om vilkårene for overdragelse fastsettes samtidig med beslutningen om oppløsning og med alminnelig flertall. 

Våre vedtekter: